ව්චල්යක් [ variable ] බාවිතා කරන්නෙ කොහොමද

෴෴෴සුබ දවසක් වෙවා හැමෝටම෴෴

[ php සිහලෙන් පාඩම – 03 ]
මම කලින් පොස්ට් එකෙ කියල දුන්නා කොහොමද පීඒච්පී ෆඉල් 1ක ව්චල්යක් [variable ] ලියන්න පටන් ගන්නෙ කියලා..අද කියලා දෙන්න යන්නේ අපි ව්චල්යක් [ variable ] සදහා අගයන් ලබා දිම
හා එවා නෑවත විවිද ආකාරයෙන් බාවිතා කරන්නෙ කොහොමද කියලා.

මුලින්ම අපි සරල උදාහරන ටිකක් බලමු.
උදාහරන 1,

<?php

echo "----උදාහරන 1-----<br>" ;

$number_1 = 10 ;
$number_2 = 20 ;

$total = 0;

$total = $number_1 + $number_2 ;

echo $number_1." +". $number_2." = " . $total ;

?>

උදාහරන 2,

<?php
echo "-----උදාහරන 2-------<br>";
$number_1 = 100 ;
$number_2 = 250;

$total = $number_1 - $number_2 ;

echo $number_1." -". $number_2." = " . $total ;

?>

ඉහත කේත සටහනේ බවිතා කරන ලද දේවල් මොනද කියලා දෑන් අපි බලමු.
echo     : යමක් ප්‍රින්ට් කිරිමට බාවිත කරයි.
+          : අගයන් 2ක් එකතු කිරිමට බවිතා කරයි
–           : අගයන් 2ක් අඩු කිරිමට බවිතා කරයි
.            : විවිද විචලයන් හ ස්ට්‍රින්ග් අගයන් එකිනෙකට සම්බන්ද කිරිමට බවිත කරයි

මීට අමතරව තවත් ගනනයෙදි අප බවිතා කරන දෙවල් සහිත සම්පුර්න වගුවක්

ඉදිරියෙදි ඔබට ලබා දෙනම්.

අවසන වසයෙන් php පාඩම ගැන ඔබෙ අදහස් යෝජනා චෝදනා අප වෙත ලබා

දෙනන්න.එය ඉදිරි පාඩමි මලා එල කිරි වගෙ සැදිමට උදවි වන නිසාවෙන්…

එහෙනමි හමුවෙමු ඊලග පාඩමෙන්. සියලු දෙවිදෙවතාවන් පිහිටයි
෴.ජය ජය ශ්‍රි.෴

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s